Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

AERIUS-Berekeningen

AERIUS is een model dat de stikstofdepositie berekent als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden.

In Nederland zijn 161 Natura2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met een Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn (ook) gevoelig voor stikstofdepositie. Een verdere toename van de stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante effecten’ op de beschermde natuurgebieden, wat alleen is toegestaan met een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning). Daarom dient voor nieuwe projecten onderzocht te worden of er sprake is van een significante depositie van stikstof op relevante Natura2000-gebieden.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker