Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is het belangrijkste planologische plan, omdat het het enige ruimtelijke plan is dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Een bestemmingsplan bestaat uit twee juridische onderdelen, te weten regels en een digitale grafische verbeelding. Deze gaan vergezeld van een toelichting, waarin de onderbouwing van het plan is opgenomen.

VPA heeft jarenlange ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Dit kan voor allerlei functies zijn, zoals een bedrijventerrein of woonwijk, een weg of een natuurgebied. Een en ander wordt in overleg met uw gemeente bepaald. Om een bestemmingsplan te kunnen opstellen is vaak sectoraal onderzoek noodzakelijk. Het kan onderzoek zijn ten behoeve van de bodemkwaliteit, akoestiek, ecologie, archeologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit verkeersonderzoek en/of de watertoets. Vaak zijn niet alle onderzoeken noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van het plan, van de planologische situatie ter plekke en van de locatie waarop het plan gerealiseerd wordt. VPA beschikt over een netwerk van toeleveranciers van deze onderzoeken, waarbij per project gekeken wordt naar de economisch meest voordelige combinatie van onderzoeken (een bodemonderzoek kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een archeologisch onderzoek of infiltratieonderzoek, een akoestisch onderzoek met luchtkwaliteitonderzoek, enz.). U kunt bij VPA een volledig plan aanvragen, inclusief de noodzakelijke onderzoeken en, indien gewenst, inclusief overleg met de gemeente.

VPA kan u ook helpen met het indienen van een principeverzoek of het indienen van een zienswijze indien u het niet eens bent met een bestemmingsplan.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker