Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

M.E.R.-Beoordelingsnotitie

In een m.e.r.-beoordeling kijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft.

In bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Onder de drempelwaarden van de D-lijst kan volstaan worden met een zogenaamde ‘vormvrije’ m.e.r.-beoordeling. Dit geschiedt in de vorm van een m.e.r.-beoordelingsnotitie (ook wel ‘aanmeldnotitie’ genoemd). Dit is een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen waarbij sprake is van een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ in het kader van de Wet milieubeheer. Deze notitie dient te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in het stadium voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure.

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker