Vandewall Planologisch Advies

LinkedIn Vandewall Planologisch Advies

Omgevingsplan

Sinds de inwerkingtreding van de omgevingswet op 1 januari 2024 heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het gehele grondgebied; ook wel het ‘tijdelijke omgevingsplan’ of het ‘omgevingsplan van rechtswege’ genoemd. Het omgevingsplan heeft hiermee alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen die onder de Wet ruimtelijke ordening golden vervangen. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Hiermee heeft het omgevingsplan een bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan; het bevat niet alleen regels over het bebouwen en gebruiken van gronden, maar ook over andere aspecten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan beperkt zich dus niet alleen tot planologische aspecten, maar bevat regels over alle activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is juridisch bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft VPA zich verdiept in de nieuwe wet- en regelgeving. Dit stelt ons in staat om ook onder de Omgevingswet ons brede scala aan opdrachtgevers (zowel gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen) te adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het verwezenlijken van hun projecten. Ook kunnen wij gemeenten adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van het definitieve omgevingsplan.

Van tijdelijk Omgevingsplan naar definitief Omgevingsplan

Op 1 januari 2032 dienen alle gemeenten het tijdelijke Omgevingsplan omgezet te hebben in een definitief Omgevingsplan. Het definitieve omgevingsplan bevat, naast de voorheen geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen en de Rijksregels uit de Bruidsschat, ook regels uit alle andere gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Graag ondersteunen wij gemeenten bij de totstandkoming van een definitief Omgevingsplan.

TAM-IMRO / TAM-omgevingsplan

Met de vaststelling van een TAM-omgevingsplan is het mogelijk om, nu er nog sprake is van een tijdelijk omgevingsplan, wijzigingen in het omgevingsplan door te voeren met toepassing van de onder de Wet ruimtelijke ordening gebruikte IMRO-standaarden. Met toepassing van dit instrument kunnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt waarbij tevens de juiste bestemming aan de gronden wordt toegekend. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk ter plaatse van een agrarisch perceel is het immers wenselijk dat de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming. Ook is het bij ruimtelijke ontwikkelingen veelal wenselijk dat de vigerende bestemming wordt wegbestemd. Denk hierbij aan de sanering van een milieubelastend bedrijf ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.

TAM-IMRO biedt gemeenten die direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet een ruimtelijk plan in procedure brengen een tijdelijk alternatief, indien de functionaliteit in het DSO nog niet goed werkt of een wijziging van het omgevingsplan nog niet mogelijk is onder het tijdelijke omgevingsplan.

Graag ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het opstellen van een TAM-omgevingsplan, voor het mogelijk maken van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling.

TAM: Tijdelijke Alternatieve Maatregel
IMRO: InformatieModel Ruimtelijke Ordening

< Ga terug naar ons overzicht van Producten & Diensten

ontwerp en realisatie >> edening

fotografie: john sondeyker